YOUR SPECIALISTS IN TECHNICAL PROTECTION

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DTM Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Bzów 7/3
e-mail: biuro@dtmtechnology.pl.

2) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, aby wykonać umowę, której jesteście Państwo stroną lub podjąć działania przed zawarciem          umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub udzielonej zgody.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, przygotowania do zawarcia umowy, wystawienia faktury, podatkowym, rachunkowym, archiwalnym, windykacyjnym, obsługi reklamacji.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, takim jak:
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 
  • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
  • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat po zakończeniu usługi w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu obsługi roszczeń pomiędzy stronami.

6) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby zawrzeć i wykonać umowę zawartą między Państwem a Administratorem Danych. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje, że Administrator Danych nie będzie mógł wywiązać się z obowiązków prawnych, m. in. podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych.

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych , w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
f) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
8) Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

9) Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11) Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Copyright DTMTechnology Sp. z o.o.